การภาวนายิ่งอยากได้ สิ่งนั้นยิ่งวิ่งหนีให้พิจารณาที่ใจ ภาวนาก็ให้มีสติระลึกรู้ 
ทำการงานใดก็ให้มีสติระลึกรู้ 
ใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาไปเรื่อยๆ
จนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้า 
แล้วมหาสติ มหาปัญญา ...
จะหมุนเข้ามาสู่ใจ 
เมื่อสามารถฆ่ากิเลสให้พังไปแล้ว 
ญาณทัศนะหรืออาสวักขยญาณที่กว้างไกล
ก็บังเกิดขึ้นมาเอง การภาวนายิ่งอยากได้ 
สิ่งนั้นยิ่งวิ่งหนี และตรงกันข้าม
เมื่อไม่อยากได้สิ่งใด แต่ปรากฏว่าสิ่งนั้น
กลับวิ่งเข้ามาหา ญาณทัศนะรู้แจ้งก็เช่นกัน

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

มีสติคือภาวนาเมื่อเรายังมีสติอยู่ เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่

หลวงปู่ชา สุภัทโท