ที่สุดของความคุ้มในชีวิต


ที่สุดของความคุ้มในชีวิต
มิใช่การใช้ชีวิตได้ตามอำเภอใจ
แต่เป็นการได้หลุดพ้น
จากการครอบงำตามอำเภอใจของชีวิตต่างหาก

ดังตฤณ

Image by titouhwayne from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทั้งหมดมิอาจพบพุทธะได้เลยถ้าเธอไม่สามารถเห็นธรรมชาติแท้ของเธอได้ 
การอ้อนวอนหาพุทธะ
การท่องบ่นพระสูตรใดๆ 
การสักการะบูชา การรักษาศีล 
เหล่านี้ ล้วนเปล่าประโยชน์ 
การอ้อนวอนหาพุทธะมีผลให้เกิดกรรมดี 
การท่องบ่นพระสูตร มีผลให้เกิดความจําดี 
การรักษาศีล มีผลให้เกิดชาติใหม่ที่ดี 
การทําการสักการะบูชา 
มีผลให้เกิดความสุขในอนาคต 
แต่ทั้งหมดมิอาจพบพุทธะได้เลย

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

จากหนังสือคำสอนท่านโพธิธรรม
แปลโดย ชยธมฺโมภิกขุ

Image by edwindoms610 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา