เราเจอความว่างก็เจอพระพุทธเจ้านั้นเอง


จะไปตัดกิเลสทำไม 
เพียงแต่เราไม่ใช้มัน กิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้ว 
เพราะ"เห็นจิตแล้ว กิเลสหาย" 
ถ้าเราไปเห็นกิเลส จิตก็หาย 
ปรุงแต่งตลอดเวลา เกิดขึ้นดับไปๆ 
เพราะมันอยู่ในขันธ์ห้า 
เราพิสูจน์ด้วยตัวเองนะ
ถ้าเราไปหยุดอยู่ตรงนั้น พวกนั้นหายหมด 
เพราะ"จิตเป็นความว่าง" 
จิตนั้นต้องหยุดอยู่กับความว่าง 
พระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมก็เพราะท่านหยุด 
พระพุทธเจ้าก็คือความว่างนั้นเอง 
เราเจอความว่างก็เจอพระพุทธเจ้านั้นเอง

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by BUMIPUTRA from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา