เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง          เมื่อสมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้ว ความรู้ความเห็นที่เป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับไป สมตามนัยที่ท่านกล่าวไว้ว่า "สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ" เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง   ความรู้ตามความเป็นจริงในสภาวธรรมแล้วปล่อยวาง....เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาญาณและอริยมรรคญาณ อันเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติ

                                                                                           หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก

สติ-สายน้ำหรือหยดน้ำ
การฝึกสติของเรา นานๆ นึกขึ้นได้ก็ตั้งสติเสียทีหนึ่ง
เราก็จะมีสติที่ขาดเป็นช่วงๆ เหมือนหยดน้ำ
ถ้าเราพยายามระลึกรู้อยู่เสมอ
มีสติในทุกการที่ทำ คำที่พูด และความรู้สึกนึกคิด
เราก็จะเป็นผู้มีสติตลอดเวลา ไม่เผลอ...
เหมือนหยดน้ำที่ต่อกันเป็นสายน้ำ


หลวงปู่ชา สุภัทโท

จิตเป็นหนึ่งไปตลอด ทุกๆ อิริยาบถ          ...เมื่อเวลาออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ...มีสติเฝ้าดูใจเราต่อไป  สะกดรอยตามทุกๆ ขณะจิต เหมือนกับเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรม สติสมาธิก็ต่อเนื่องกันไปเป็นสาย มีความสงบเกิดขึ้น จนจิตเป็นหนึ่ง ตั้งแต่เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือยืนทำอะไรก็แล้วแต่ จิตเป็นหนึ่งไปตลอด ทุกๆ อิริยาบถ...

                                                                                  พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ดอกประทุมชาติ ย่อมเกิดจากโคลนตมฉันใด...ดอกประทุมชาติ 
ย่อมเกิดจากโคลนตมฉันใด
พระอริยเจ้า
ย่อมเกิดจากขันธโลกตามโลกนั่นแล

หลวงปู่ขาว อนาลโย