ต้องฝึกทำให้จิตรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติการดูจิต
****

ต้องฝึกทำให้จิตรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ 
ไม่บังคับให้จิตรู้นั่นรู้นี่ 
มีสิ่งใดหรืออารมณ์ใดปรากฏเด่นชัด ก็ให้รู้สิ่งนั้น 
รู้แล้วไม่แก้อารมณ์ รู้แล้วไม่เพ่งใส่อารมณ์ 
รู้แล้วไม่บังคับจิตไว้กับอารมณ์ 
รู้แล้วไม่บังคับจิตให้ออกจากอารมณ์หนึ่งไปรู้อีกอารมณ์หนึ่ง 
แล้วจิตก็จะรู้อารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ
หรือรู้อารมณ์อย่างมีความรู้ตัว

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หมั่นสังเกตความรู้สึกที่กายใจไว้เสมอจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายินดีเมื่อเราวางอุเบกขาได้..
ถ้ายินดีเมื่อเราวางอุเบกขาได้
ก็คือการทำลายอุเบกขาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จงถอนความยึดมั่นในอุเบกขาเสียด้วย
จึงจะละความยินดียินร้ายต่อโลกได้เด็ดขาด

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา