การเห็นอย่างที่เป็น จิตต้องตั้งมั่นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ฆราวาสไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นเพียงความนึกคิด...ที่ถือกันนักถือกันหนาว่า 
ฆราวาสไม่สามารถปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ 
อันนี้ก็ได้แต่นึกคิดกันไป คาดหมายกันไป 
คิดว่าคงจะถึงไม่ได้หรอก เพราะเราไม่ใช่พระ 
เรายังมีกิเลสเต็มตัว เรายังมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอยู่ 
มันก็ปรุงไป จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดเท่านั้นเอง 
เป็นความคิดที่กิเลสหลอกมา 
เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันปั้นขึ้นมาเป่าหูเจ้าของว่า อย่าไปปฏิบัติเลย เกินบุญ 
มันเลยบุญวาสนาของฆราวาสที่จะทำอย่างนั้นได้ แล้วเราก็ไปเชื่อมันอีก 
แทนที่จะฉลาดขึ้นก็โง่ลงไปอีก 
หลอกเราให้ตกนรกหมกไหม้หมุนเวียนเปลี่ยนไปใน ๓ แดนนี้ 
จะทำความดี จะปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง 
มันก็มาขวางกั้นซะ เหมือนกับตัดหนามมาขวางทางตัวเองอย่างนั้น 
ขุดบ่อขุดเหวมาขวางเราไว้ ด้วยความคิดนิดเดียวเท่านี้ 
มันก็สามารถปิดกั้นทางเดินของเราได้
นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านพยายามจะแนะนำสั่งสอนเรา..

ลุงหวีด บัวเผื่อน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา