โลกแสวงหาความเป็นเลิศ ธรรมแสวงหาธรรมดาสามัญ
โลกแสวงหาความเป็นเลิศ ธรรมแสวงหาธรรมดาสามัญ
เรื่องธรรมนั้น วางเดิมพันกันด้วยชีวิต ไม่ใช่การละเล่น
ปฏิบัติเพียงให้สิ้นสงสัยในตัวเอง หายสงสัยก็สิ้นสุดการปฏิบัติ
มันไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อให้ได้เป็น ได้มี อะไรๆ ที่ต้องการ...


ท่านเขมานันทะ

ผู้ไม่ประมาท
การมีสติกำหนดรู้อารมณ์ตนเองอยู่เสมอ
คือผู้ไม่ประมาท

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม 17 
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน