สิ่งที่รักมาก เป็นศัตรูมาก


สิ่งใดที่เรารักมาก ก็เป็นศัตรูแก่เรามาก
สิ่งใดที่เรารักน้อย ก็เป็นศัตรูแก่เราน้อย
สิ่งใดที่เราไม่รักเลย ก็เฉย

 ท่านพ่อลี ธัมมธโร

อารมณ์ไม่ใช่จิต          ...สุขทุกข์เป็นเรื่องอารมณ์ภายในใจ ยังไม่ใช่จิต เป็นอารมณ์เกิดดับได้ คนไม่เข้าใจไปเข้าใจจิตคืออารมณ์ อารมณ์คือจิต เปรียบเหมือนแก้วน้ำใส ใส่อะไรลงไปแก้วน้ำก็เป็นอย่างนั้น เทออกก็เป็นแก้วน้ำอย่างเดิม จิตเราก็เหมือนกัน

                                                                                              พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

เป็นมนุษย์สุดดีอยู่ที่จิตเป็นมนุษย์สุดดีอยู่ที่จิต
ทำพูดคิดในแนวธรรมพระพร่ำสอน 
จะดีอื่นหมื่นแสนยังแคลนคลอน 
ดีแน่นอนที่ดวงจิตปิดอบาย 

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต