ความนิ่งของจิตที่แท้จริงอาการที่จิตนิ่งด้วยการทำสมาธิแบบสมถะภาวนา
จิตนั้นก็ยังอยู่ภายใต้การปรุงแต่งอยู่
เป็นการปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างเพื่อให้จิตนิ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าใครยังหลงเอาอาการของจิตนิ่งนั้น
เป็นอาการไร้การปรุงแต่งก็แปลว่ายังหลงอยู่
ความนิ่งของจิตที่แท้จริงคือ
การที่ไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอะไร
ในอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจ

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by TheOtherKev from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาขณะไหนที่จิตมีความหยุดดูหยุดรู้ตัวเอง


ขณะไหนที่จิตมีความหยุดดูหยุดรู้ตัวเอง
ตั้งมั่นอยู่ได้นานๆ นั่นแหละ
มันจะมีการรู้จริงเห็นแจ้งขึ้น
จะเห็นพวกเกิดๆ ดับๆ คิดนึกปรุงแต่งทั้งหลาย
เป็นของหลอกๆ ทั้งนั้น
แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันมัน
ก็เห็นเป็นจริงจังไป
แล้วก็เพลิดเพลินปรุงแต่งวุ่นวายไป

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

Image by MeisterBohne from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา