ผู้มีความสุข ปราศจากความโศกผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆ 
ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความโศก
เพราะเหตุนั้น ผู้ปรารถนาความไม่โศก อันปราศจากกิเลสดุจธุลี 
ไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รัก ในโลกไหนๆ

(๒๕/๑๗๖) วิสาขาสูตร

รู้เห็นอยู่ในกายกับจิตนั้น เป็นสัมมาทิฐิถ้าส่งจิตรู้เห็นนอกกาย เป็นมิจฉาทิฐิ
ให้รู้เห็นอยู่ในกายกับจิตนั้น เป็นสัมมาทิฐิ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต