ฟังแต่เสียง เอาหูฟัง ใจไม่ฟังเวลาฟังธรรม ถ้าเราฟังแต่เสียง
เอาโสต เอาหูฟัง ใจไม่ฟัง ก็ไม่เข้าใจตลอดกาล
การที่เราฟังธรรมแต่เล็กแต่น้อย
จนเฒ่าจนแก่ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
คือเราฟังแต่เสียง เอาหูฟัง ใจไม่ฟัง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ความกล้าที่แท้จริง
ยามเมื่อชีวิตพบกับความทุกข์ทรมาน
พ่ายแพ้ต่อโชคชะตาของชีวิตอย่างยับเยิน
ความกล้าที่แท้จริง ไม่ใช่กล้าพลีชีวิต
แต่ต้องกล้าที่จะอยู่ต่อไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

การทำให้มากการทำให้มากนั้น 
มิใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้น 
ให้มีสติหรือพิจารณา 
ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ 
ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด 
ก็ให้มีสติรอบคอบ ในกาลอยู่เสมอ
จึงจะชื่อว่าทำให้มาก..

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

มีสติทำให้เกิดปัญญา...มีสติทำให้เกิดปัญญา มีศรัทธาทำให้เกิดความเพียร

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก