ทานอันถูกต้องทานนั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกัน คือ

๑. วัฏฏมูลกทาน หมายถึงทานที่ทำให้เรายังคงเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ 

๒. วิวัฎฎมูลกทาน หมายถึงทานที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ผู้มีเจตนาอันถูกต้องย่อมให้แต่ทานที่จะช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ ไม่ใช่ผูกรั้งเขาไว้ในสังสารวัฏ

-จากหนังสือ เจตนารมณ์ที่ถูกต้องในการให้ทาน โดย ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า-

รู้แล้วละ ธรรมะเกิดสิ่งใดมากระทบ เราก็รู้ รู้แล้วละ ธรรมะเกิด 
รู้แล้วปล่อย รู้แล้ววาง คือนักปฏิบัติอันแท้จริง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย