เมื่อใดรู้ทัน "ความคิด" เมื่อนั้นไม่ทุก


"ความคิด" เป็นเพียงแค่อาการของจิตที่เปลี่ยนไป
"ความคิด"มันเป็นอะไร
เพราะเราไปยึด ไปให้ค่าให้ความหมาย
เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมา
.
"ความคิด" ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์
เมื่อเราเข้าไปยึด"ความคิด" จึงเป็นทุกข์
.
เรา ทุกข์ เพราะเราไปยึด
แล้วปรุงแต่งซ้อนเข้าไปในความคิด
อยากให้เป็นอย่างใจ ไม่อยากเป็นอย่างที่มันเป็น
.
เราเอาความอยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เราจึงเป็นทุกข์
.
เราเข้าไปยึด"ความคิด" เราจึงเป็นทุกข์
.
ให้หมั่น "กลับมารู้สึกตัว"
จะทำให้ กระบวนการ ไหลเข้าไปยึดความคิด
สั้นลง สั้นลง
.
จนในที่สุดเหลือเพียงแค่ เห็นว่าจิตแยกออกไป
แล้ว"ความคิด" ก็ดับลงไปเองทันที
เมื่อใดรู้ทัน "ความคิด" เมื่อนั้นไม่ทุกข์

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อธิษฐานที่ไม่ต้องเวียนว่าย


ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรค
สำเร็จผลในที่สุด 
ได้เป็นพระอริยบุคคล ...
ไม่ขอมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วด้วยเถิด 
ให้เราตั้งความปรารถนาอย่างนี้ในใจ 
อย่าไปตั้งความปรารถนาอย่างอื่น 
ว่าขอให้ร่ำให้รวย ให้สวยให้งาม 
ให้มีความสุข มีลูกมีภรรยาว่าง่ายสอนง่าย 
นั่นเป็นความปรารถนาในวัฏสงสาร 
คือยังเวียนว่ายตายเกิด 
มันไม่มีที่สิ้นสุด 

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

Image by PublicDomainPictures from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา