จงดูขันธ์ห้าเป็นของหนัก
          จงดูขันธ์ห้าเป็นของหนัก จงดูขันธ์ห้าเป็นของยืมมา จงดูขันธ์ห้าเป็นสิ่งแตกง่ายดับเร็วเหมือนต่อมน้ำ จงดูขันธ์ห้าเป็นทุกข์เป็นภัยอย่างยิ่ง จงยินดีในการภาวนาจิตทุกเมื่อ ให้ลุทั้งโลกนี้และโลกหน้า จงยินดีในพระนิพพานทุกเมื่อ แล้วท่านจะไม่ต้องกลับมาเกิดตายอีกต่อไป

                                                                                        ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

รักษาศีล ศีลจะรักษาเรา
          เมื่อศีลเข้าถึงจิต เข้าถึงใจแล้ว เราไม่ต้องรักษาศีล ศีลกลับมารักษาตัวเราเอง ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดๆ ศีลต้องระวังสังวรอยู่ทุกอิริยาบถ ไม่ให้ละเมิดทำความชั่ว แม้แต่จิตจะคิดวิตกว่า เราจะทำความชั่ว ก็รู้แล้ว และจะละอายต่อความชั่วนั้นๆ...ความเกลียด โกรธ พยาบาท อาฆาตทั้งหลาย มันจะมีมาจากไหน เพราะหัวใจมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เข้ามาอยู่เต็มไปหมดแล้วในหัวใจ

                                                                                                  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

รักษาศีลเพื่ออะไร
          ผู้รักษาศีล (ถ้า) ไม่เข้าถึงใจ ถึงจิตแล้ว รักษาศีลยาก หรือรักษาศีลเป็น “โคบาลกะ” ว่าเมื่อไรหนอจะถึงเวลามืดค่ำ จะไล่โคเข้าคอก แล้วเราจะได้พักผ่อนนอนสบาย ไม่เข้าใจว่า เรารักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดของกาย วาจา และใจ รักษาได้นานเท่าไร มากเท่าไร ยิ่งสะอาดมากเท่านั้น รักษาจนตลอดชีวิตได้ยิ่งดีใหญ่ เราจะได้ละความชั่วได้ในชาตินี้ไปเสียที                                                                                             หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี