"ปัญญา" เกิดจากการรับรู้ "อย่างทะลุปรุโปร่ง" ต่อสิ่งปกติ
เราไม่ต้องไปแสวงหาความแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ให้มารู้จัก มาตระหนัก กับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมดาๆ นั่นแหละ
"ปัญญา" ไม่ได้เกิดจากสิ่งผิดปกติ 
แต่มันเกิดจากการรับรู้ "อย่างทะลุปรุโปร่ง" ต่อสิ่งปกติ

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ