เราสามารถเรียนรู้ เพื่อจะได้ไม่หลง


ความโกรธคืออาการ
เขาเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้น 
เมื่อมีสิ่งมากระทบ จะเกิดความพอใจและไม่พอใจตามมา 
ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุและปัจจัย 
แต่เราสามารถเรียนรู้ได้
เพื่อจะได้ไม่หลงไปกับอาการนั้นๆ 
จนเห็นอาการนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป 
วาง รู้ซื่อๆ เมื่อมีอาการ 
จนผู้รู้ฉลาดเพราะเห็นโทษต่ออาการพอใจ
และไม่พอใจ ดับไปและจางลงในที่สุด 
โดยที่เราไม่ไปดำริ 
และไม่นำออกมาใช้บ่อยๆ
จนอาการนั้นจะไม่ปรากฏอีกต่อไป
เพราะรู้ฉลาดขึ้น

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by KEREM_TASER from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การเห็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์


การที่เราถอนตนมาดูข้างนอก ดูเฉยๆ 
การไปดูเฉยๆ นี่ เป็นศิลปะอันสูงส่ง 
คือ ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ 
ไม่วิพากษ์วิจารณ์ 
ดู แต่ไม่มีถ้อยคำสักคำที่วิพากษ์วิจารณ์ 
โดยทั่วไป เราอยู่ในความคิด 
ดังนั้น เวลาเราเห็นอะไร 
เราคิดซ้อน เราพูด เราอธิบายเบ็ดเสร็จ 
การเห็นของเราจึงไม่สมบูรณ์...
การเห็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์นั้น 
คือการอยู่เหนือความคิด

ท่านเขมานันทะ

Image by 강춘성 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา