จิตไม่รัก ไม่ยึด เป็นสุขจิตเมื่อรู้เห็น ละถอน ปล่อยวางสิ่งต่างๆ
ไม่หึงหวง ไม่รัก 
จิตก็มีความสุขความสบายอย่างนั้น 
ทั้งๆ ที่ของอยู่ในตัวก็ตาม 
ของอยู่นอกตัวก็ตาม
เมื่อจิตไม่มีการรัก การยึด 
มันสบาย มันเป็นสุข

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

จิตเป็นตัวมารแท้ถ้าเราเข้าใจว่าบาปมารประหารเราอยู่ภายนอก 
ไม่ย้อนกลับความรู้เข้ามาดูจิตผู้เป็นตัวมารแท้ 
ข้าศึกของเราจะหาวันสงบได้ไม่ 
จงทราบว่าเรื่องทุกข์ที่เป็นไปในกาย
แลจิตของเราตลอดเวลา ...
ถ้าเรามองข้ามทุกข์ก้อนนี้ไป 
อริยสัจคือของจริงอันประเสริฐ
ก็เป็นอันว่าเรามองข้ามไปเช่นเดียวกัน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน