เพ่งอยู่กับสิ่งที่เราพอใจ


ชีวิตที่เหมือนสมหวังน้อย 
ผิดหวังเยอะ ทุกข์มากกว่าควร 
อาจเพราะเราเลือกที่จะ
เพ่งอยู่กับสิ่งที่เราพอใจ 
และมุ่งที่จะต่อต้านสิ่งที่เราไม่ชอบใจ ... 
เราลืมมองหาป ร ะ โ ย ช น์
ในสิ่งที่เรา ไ ม่ ช อ บ 
และศึกษา โ ท ษ
ของสิ่งที่ ช อ บ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Photo by Anton Darius on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าเห็นเป็นของว่าง ใจมันปล่อยทันที


..เราไปว่าของเกิดมาตาย
เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นชาย เป็นหญิง 
เขาไม่ได้เป็นอะไร 
สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นตายทั้งนั้น 
เราว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา 
สิ่งนั้นมันแก่ไหม 
สิ่งนั้นมันตายไหม 
ให้มันรู้ความจริงในสิ่งที่มาสัมผัส 
สิ่งใดที่มาสัมผัส
สิ่งนั้นเกิดมาตายทั้งนั้น 
สิ่งที่มาสัมผัสทางหู ทางตา 
ของเกิดมาตายทั้งนั้น 
เห็นเป็นของว่างไปหมด 
ว่างจากจิตจากใจ 
ถ้าเป็นตัวเป็นตน 
ก็เป็นจากจิตจากใจนี้ มันยึดไว้ 
ถ้าเห็นเป็นของว่าง 
ใจมันปล่อยทันที

หลวงปู่แบน ธนากโร

Photo by Leigh Cooper on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา