ไม่ใช่เพราะเขาหรอก
ที่เราทุกข์เพราะคนอื่น
มากระทำบางอย่างกับเรา
จริงๆ แล้วไม่ใช่เพราะเขาหรอก
แต่เป็นเพราะเราเอาใจไปไว้ที่เขา
คิดแต่เรื่องของเขาต่างหาก...
แต่เพียงแค่รู้สึกตัวกลับมาอยู่กับตัวเอง
เรื่องของเขาก็ดับแล้ว 
ทั้งความทุกข์นั้น ก็ดับไปด้วย

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by TBIT from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา