การทำข้างในให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่น


ธรรมะคือเห็นตามจริง 
ความจริงเป็นอย่างไร ก็เห็นไปอย่างนั้น 
ไม่มีความคิดอ่าน ประสบการณ์ผู้เห็น
เข้าไปจับ เข้าไปวิพากษ์ 
ปล่อยให้สิ่งที่ถูกเห็นเป็นอิสระ 
จากความอยากให้สิ่งนั้นๆ เป็นอย่างใจตัว 
นี่คือระบบการวางใจในชีวิต เรียกว่า 
การทำข้างในให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่น 
ส่วนข้างนอกก็มิใช่การปล่อยปละละเลย 
มีหน้าที่อันใด ก็ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ทำเสร็จแล้ววางไว้ สำเร็จหรือไม่ 
อย่าเอาใจไปผูกมัด

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อวิญญาณรับรู้แต่สิ่งที่ดี


ถ้าเรารักษาจิตของเราให้ดีเสียอย่างเดียวเท่านั้น 
ถึงตาจะเห็นรูปที่ดี มันก็ดี 
เห็นรูปที่ไม่ดี มันก็ดี 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เช่นเดียวกัน 
เมื่อวิญญาณรับรู้แต่สิ่งที่ดี 
แล้วส่งไปยังหทัยวัตถุ 
โลหิตในหัวใจ ก็ไม่เสียไม่เป็นพิษ 
เมื่อหัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 
ของร่างกายนั้นก็จะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ 
เกิดความสงบเย็นทั้งกายใจ
นี่แหละที่เรียกว่า "ตัวบุญ"

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา