รู้ที่เกิดจากจิต คือ รู้จริงรู้ที่เกิดจากจิต คือ รู้จริง
รู้ที่เกิดจากสมอง คือ รู้หลอก
พุทโธ คือ ยาชลอความหลง

ผู้ใดหมั่นพิจารณาจิต ผู้นั้นจะพบธรรมแท้ 
สุขแท้ นั่นคือ ที่สุดของผู้หยุดวัฏฏะ..

คุณแม่จันดี โลหิตดี 
กาลเวลาให้โอกาสแก่เราเสมอกาลเวลาให้โอกาสแก่เราเสมอ 
ความผิดพลาดบางอย่าง
อาจเป็นโอกาสที่ดีกว่าของชีวิตได้
...อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ...

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป 

“การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที”“การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที” 

“การเอาใจ” นั้นเป็นไปได้ทั้งทาง “ที่ควรและไม่ควร” 
แต่การแสดง “กตัญญูกตเวที” นั้น เป็นไปได้ใน “ทางดีทางเดียว” 

ผู้มีพระคุณทำไมดีไม่ชอบ จะแสดงกตัญญูกตเวที 
ต้องช่วยวิธีใดก็ตามเพื่อให้เลิกทำเช่นนั้น 

ไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจอย่างเดียว จะขัดใจบ้างหรือแม้จะขัดใจอย่างยิ่งก็ควรทำ 
หากด้วยการทำเช่นนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้มีพระคุณหยุดทำไม่ดี หันมาทำดีได้ 

ไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะงดงามเท่า 
การช่วยให้ท่านมีโอกาส “ได้ทำดีทำชอบ” ... 

การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก