ฝึกวางด้วยการกลับมารู้สึกตัวพระพุทธองค์จึงตรัสว่า เพราะเราปล่อยวาง เราจึงหลุดพ้น..
ตราบใดก็ตามถ้าไม่ปล่อยวางจากความรู้สึกจากอารมณ์นั้นๆ 
เรายังสำคัญหมายกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ 
ตราบนั้นเรายังต้องเวียนว่าย..
ฝึกวางด้วยการกลับมารู้สึกตัว
พอเรากลับมารู้สึกตัวปุ๊บ มันจะหลุดทันทีในตัวของมันเอง
จิตเราจะเริ่มมองเห็นหนทางที่จะหลุดพ้นจากอารมณ์ 
ทุกอารมณ์ ทุกความรู้สึก ทุกความนึกคิด 
นั้นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆ 
เพราะมันจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จิตผู้รู้เป็นเพียงสภาพรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การพิจารณาธรรม รู้ธรรม เห็นธรรม หมายถึงเห็นความคิดการพิจารณาธรรม รู้ธรรม เห็นธรรมนี้ ก็หมายถึง
เห็นความคิด รู้ความคิดของตนนั่นเอง..
ผู้ที่ปฏิบัติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่าน 
ก็พยายามบังคับจิตของตนเองอยู่อย่างนั้นแหละ บังคับให้มันหยุดคิด ..
ไม่คิดก็กลายเป็นจิตที่โง่ คำว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ไม่เกิด 
เพราะฉะนั้น อย่าพยายามไปบังคับจิตให้หยุดคิด 
หน้าที่ของเราคือทำสติตามรู้ความคิดไป..

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


นิพพานก็อยู่ในทุกข์เราหนีทุกข์
เรากลัวทุกข์....เราไม่กล้าเผชิญทุกข์
แต่เราต้องการนิพพาน
นิพพานก็อยู่ในทุกข์นั้น
นิโรธก็อยู่ในทุกข์นั้น
สมุทัยก็อยู่ในทุกข์นั้น
มรรคก็อยู่ในทุกข์นั้น
มันไม่ไปไหนเลย...มันอยู่ในที่เดียวกัน
และถ้าเราทิ้งทุกข์กับสมุทัยไปแล้ว
เราจะเอามรรคกับนิโรธมาจากไหน

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา