รู้ตามความเป็นจริง จิตบริสุทธิ์ขณะจิตที่มีสติ สัมปชัญญะ หรือมีสติปัญญา
สักแต่ว่ารับรู้รับทราบตามธรรมชาติธรรมดา
หรือรู้ซื่อๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง
โดยไม่ลำเอียงไปทางหลงรักหรือหลงชัง
ก็จะเป็นจิตหรือใจที่บริสุทธิ์ หรือเป็นธรรม

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา