อย่าบำรุงสุขภาพกายอย่างเดียว..จงอย่าพากันหลงระเริงลืมตัวมัวเมา 
บำรุงแต่สุขภาพทางกายอย่างเดียว 
จงให้พากันระลึกถึงสุขภาพทางใจบ้าง 
กายเป็นของแตกสลายดับสูญได้ 
ส่วนใจเป็นเจ้าของยังจะต้องได้รับผลต่อไป..

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ร่างกายนี้เป็นฐานะที่ยืมเขามาร่างกายนี้เป็นฐานะที่ยืมเขามาประกอบด้วย แก่ ชรา 
มรณะ คือยืมเขามาค้าขายหากำไรในบุญและบาป
และไม่รู้กำหนดที่จะต้องตายในเวลาใด
เมื่อถึงคราวตาย แปลว่าส่งคืนเขา

หลวงปู่หลุย จันทสาโร