การดูอยู่อย่างเดียวเป็นมัชฌิมาปฏิปทา
          การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผล ถ้าทำถูกวิธีก็เป็นของนิดเดียว ไม่ยากมาก ทำสติสัมปชัญญะให้ตั้งอยู่ที่กายที่จิต แล้วเจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินอยู่ ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ นอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่ ตั้งกายไว้อย่างใดก็รู้อย่างนั้น พร้อมกับตั้งใจทำกายคงที่ ทำใจคงที่ไว้ด้วย ทำอยู่อย่างนี้เนืองๆ เมื่อสติปัฏฐานเกิดขึ้นแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้น ไม่ต้องไปนึกเอา นึกละอะไร อะไรเกิดขึ้น เราก็ดูดูดูดู ดูอยู่อย่างเดียว การดูอยู่อย่างเดียวนี่เป็น มัชฌิมาปฏิปทา คือเป็นทางให้ถึงความสิ้นทุกข์

                                                                                                      หลวงปู่เจือ สุภโร

เวทนาเป็นของสักว่า
เรื่องเวทนานี้ เราจะหนีมันไปไหนไม่ได้
เราต้องรู้มัน เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา
สุขก็สักแต่ว่าสุข ทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์
มันเป็นของสักว่าเท่านั้นแหละ
แล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันทำไม

หลวงปู่ชา สุภัทโท


อย่าคบพาลในตัว
เมื่อเรารู้แล้วว่า 
อันธพาลเกิดขึ้นที่ตัวของเรา
บัณฑิตก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรา
ดังนั้น เมื่อต้องการจะเป็นบัณฑิต
ก็สร้างขึ้นมา สนับสนุนส่งเสริม
บัณฑิตให้เจริญขึ้นมา...
อย่าไปคบพาล 
สนับสนุนพาลก็แล้วกัน
ถึงคนอื่นจะเป็นพาลกันทั้งโลก
หากเราไม่คบพาล
ในตัวของเราแล้ว
เราก็ไม่เป็นพาลไปได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี