อริยมรรค” คือปฏิบัติเพื่อสิ้นผู้จะเอา จะได้ จะเป็นเวลาเราจะปฏิบัติ 
ไม่ว่าจะปฏิบัติสำนักไหนมา
ก็ต้องอ่านใจตัวเองให้ขาด
ว่าเราปฏิบัติเพื่อจะเอา 
หรือปฏิบัติเพื่อจะสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่น 
ถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะเอาตัวเราไปเอาอะไร 
เป็นการเดินทางผิดอริยมรรคทั้งหมด 
เพราะ “อริยมรรค” คือปฏิบัติเพื่อสิ้นอวิชชา... 
คือสิ้นผู้จะเอา 
สิ้นตัวเราที่จะเอา จะได้ จะเป็น 
สิ้นตัวเราที่ไปมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใด 
ไปยึดมั่นถือมั่น 
สิ้นความหลงยึดมั่น
ถือมั่นก็สิ้นกิเลส 
สิ้นความทุกข์ 
เขาเรียกว่า “นิพพาน”

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by spicetree687 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทุกสิ่งทุกอย่างก็แจ้งสว่าง


หากอารมณ์ "ไม่อาลัยสังขาร" เกิดขึ้น 
ทุกสิ่งทุกอย่างก็แจ้งสว่าง
และง่ายไปหมด

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท)

Image by iemlee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา