กระทบแล้วปล่อย ก็เบากาย เบาใจเมื่ออะไรเข้ามาทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ 
พอยึดแล้ว หลงทำตามก็เป็นทุกข์ทั้งหมด 
เพราะมันไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตน 
เป็นเราเป็นเขา 
แต่ถ้าคิดแล้วมันเฉย กระทบแล้วมันปล่อย 
มันก็เบากายเบาใจ เพราะใจเสียไม่มี 
มีแต่ใจเฉย ใจเฉยน่ะใจดี..

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ 

ปฏิบัติธรรมแต่ไม่เห็นธรรมดาคนเราเวลาปฏิบัติธรรมมักจะมุ่งให้มันได้อะไรๆ 
แต่ไม่เห็น "ธรรมดา"

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ