สติเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งหลายปัญญาก็เกิดจากสตินั่นเอง สมาธิก็เกิดจากสตินั่นเอง 
เมื่อสติเราฝึกไม่ได้ ก็ไม่สามารถได้อะไรเลยในพระศาสนา 
สติจึงเป็น “แม่บท” เหมือนภาษาไทยก็ต้องมีก. ไก่ ... 
พระพุทธเจ้าตรัสว่าในป่าใหญ่มีเท้าสัตว์จำนวนมาก 
มีเท้าสิงโตเป็นต้น  ย่อมรวมลงในเท้าช้างทั้งหมดป่านี้ฉันใด 
สติจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งหลาย สติเหมือนเท้าช้าง 
ธรรมทั้งหลายเหมือนเท้าสัตว์ทั้งหลาย 
รอยเท้าสัตว์ทั้งหลายย่อมเล็กกว่าเท้าช้าง ย่อมรวมอยู่ในเท้าช้าง 
เมื่อเราจับเท้าช้างได้  เท้าอื่นก็ลงหมด

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

การอยู่ในโลกนี้ เหมือนอยู่ในกองไฟ..การอยู่ในโลกนี้ 
เหมือนอยู่ในกองไฟ 
และเหมือนอยู่ในคุกตะราง 
ให้รีบเร่งแสวงหาทางออกเสมอ 
อย่าได้นิ่งนอนใจ และ
หลงยินดีเพลิดเพลินอยู่..

หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก


ผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือผู้กล้าทวนกระแสโลกผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือผู้กล้าทวนกระแสโลก
ต้องเด็ดเดี่ยวไม่ยอมหนีจากความทุกข์ 
ไม่หลับหูหลับตาต่อความจริง
ไม่เอาหูไปบาร์เอาตาไปห้าง 
กำลังใจในการปฏิบัติ...
จะเกิดได้อย่างไร 
ก็เกิดด้วยการพิจารณาเห็นโทษ 
และความไร้แก่นสารสาระ
ของชีวิตที่ขาดธรรมะ 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ