จะพ้นทุกข์ ต้องเห็นความจริงถ้าเห็นด้วยปัญญาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เห็นทุกข์เป็นทุกข์ เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง 
เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ว่าไม่ใช่เป็นของเรา 
ถ้าเห็นตามความจริง ก็จะไม่มีความอยากให้อยู่กับเราไปนานๆ 
หรืออยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ...
เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆ
ให้เป็นไปตามความอยากของเราได้
นี่คือปัญญาที่จะถอนรากของกิเลสตัณหาต่างๆ 
คือความหลง ความไม่รู้ความจริงนี้ให้หมดไป 
ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร 
จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต