อย่ามัวเลือก เวลาภาวนา


เราเลือก เวลาตาย ได้ไหม
เลือก เวลาเจ็บป่วย ได้ไหม
เลือก เวลาที่ต้องพลัดพราก 
จากสิ่งที่รักได้ไหม ?
ถ้าเลือกไม่ได้.... 
อย่ามัวเลือก เวลาภาวนา เลยนะ
สิ่งเหล่านั้น ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ 
ให้มีสติไว้นะ อย่าประมาท
อย่าเพลิดเพลิน ปล่อยใจ
ให้ล่องลอย ไปกับโลก 
ให้รู้จักเลือกนะ ..

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา