สอนตนเองเป็นของจำเป็นมากกว่าสิ่งใด          ถ้าหากโลกทั้งปวงหนักไปทางสอนตนเองเป็นชั้นหนึ่ง และเป็นของจำเป็นมากกว่าสิ่งใดๆ แล้ว การโต้เถียงเกี่ยงงอนรังเกียจเบียดสีกัน ก็คงสงบไปในตัวเท่าที่ควร และพุทธศาสนาก็ยืนยันว่า "สอนตนดีแล้ว จึงสอนท่านผู้อื่น" จึงไม่เดือดร้อนในภายหลัง 

                                                                                               หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต 

พึงพิจารณากายนี้ให้เป็นของตาย          ผู้มายึดมั่นสำคัญกายนี้ อันเป็นของไม่มีสาระ ว่าเป็นของมีสาระ ย่อมไม่ถึงธรรมที่เป็นสาระ มีแต่ความดำริผิดเป็นที่ไป ฉะนั้นพึงพิจารณากายนี้ให้เป็นของตาย สลายตามจริง ซึ่งเป็นคู่กันกับความเกิดแล้ว จะได้ละเลิก ถือของไม่มีสาระ ว่าเป็นของมีสาระเสียได้

                                                                                             หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

บุคคลที่มารทำลายไม่ได้มารย่อมไม่สามารถทำลายบุคคล ผู้ไม่ตกเป็นทาสของความสวยงาม 
รู้จักควบคุมการแสดงออก รู้จักประมาณในโภชนาหาร 
มีศรัทธา และมีความขยันหมั่นเพียร 
เหมือนลมไม่สามารถพัดโค่นภูเขา

อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ อินฺทฺริเยสุ สุสํวุตํ โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญุํ สทฺธํ อารทฺธวีริยํ 
ตํ เว นปฺปสหตี มาโร วาโต เสลํว ปพฺพตํ

(ธรรมบท, ยมกวรรค, ๘)

อายุที่เราได้คือชีวิตที่เราสูญเสียไป
ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดๆ
ที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลา
เสียเวลาเพียงหนึ่งวินาที ก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิต 
อายุที่เราได้นั้นคือชีวิตที่เราสูญเสียไป


หลวงปู่จันทร์ กุสโล