เมื่อไม่หลงยึดมั่นให้เป็นดังใจ


เมื่อไม่หลงยึดมั่นให้เป็นดังใจ
ย่อมเผชิญกับปัญหาทุกอย่างได้
เพราะสิ่งไม่คาดคิดในชีวิตมีมากมาย
เพียงใจไร้ความยึดมั่นให้เป็นดังใจ
ย่อมไม่มีเราผู้ถูกกระทำ ให้ทุกข์
ความสุขจากการไร้ความยึดมั่น
ย่อมมีอยู่ก่อนแล้ว

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือพ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก


อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก
เพราะมันเป็น “สิ่งสมมุติ”
เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียง..
“การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ”
จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์
ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์
เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้อง...
คืนให้ “กลับสู่ธรรมชาติ” ดังเดิม
แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา