สติกำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบัน เป็นการประหารกิเลสชั่วขณะการมีสติที่กำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันนั้น
เป็นการประหารกิเลสอยู่ชั่วขณะ
จิตย่อมว่างจากกิเลส
ยิ่งกำหนดรู้ตามอารมณ์ได้ติดต่อ
ต่อเนื่องได้มากเท่าไร
จิตย่อมว่างจากกิเลสมากเท่านั้น

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ยึดขันธ์ 5 ไม่หลงผิดในเรื่องใดๆ
ความรู้ในการเจริญวิปัสสนานี้ พระศาสดาก็ทรงสอน
ให้ยกขันธ์ห้านี้แหละขึ้นมาพิจารณาก่อนสิ่งอื่นทั้งหมด 
เพราะจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี้ 
ว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขา 
มันจะหลงละเมอไปในเรื่องต่างๆ ภายนอก
ก็เพราะมันหลงขันธ์ห้านี้ก่อน มันสำคัญผิดในขันธ์ห้านี้แล้ว 
มันจึงได้หลงผิดไปในอารมณ์อื่นภายนอก...
ถ้ามันรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริง 
มันไม่สำคัญว่าเป็นตัว เป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้ว 
ปล่อยวางไว้ตามสภาพเหล่านี้แล้ว 
มันจะไม่หลงผิดไปในเรื่องใดๆ ทั้งหมดเลย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา