เรากลัวอันตรายจากกิเลสภายในใจตนเองเท่านั้นอันตรายภายนอกนั้นเราไม่กลัว 
เรากลัวอันตรายจากกิเลส
ภายในใจของตนเองเท่านั้น 
ใจคนเราที่ฟุ้งซ่านหงอยเหงา
เกิดจากกิเลสสามกอง
ภายในใจของตนเองบั่นทอน 
ใจฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดจาก
สิ่งภายนอก สัตว์ บุคคล 
มันเกิดจากใจเราเข้าไปยึดถือ
ให้เป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้น

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ถามหาตนเองดีกว่าจะถามไปทำไม
เรื่องของคนอื่น
ครูบาอาจารย์รูปนั้นองค์นั้น ที่นั้น 
ท่านจะอยู่หรือจะไปก็เป็นเรื่องของท่าน
ถามตนเอง ถามหาตนเองมิดีกว่าหรือ
ท่านรู้อย่างไร
ท่านดีอย่างไร
มีความรู้ความสามารถในขั้นใดชั้นใด
ก็ถวายให้เป็นเรื่องของท่านไป

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ