อุเบกขาในวิปัสสนาญาณอุเบกขาในวิปัสสนาญาณนั้น 
ก็คือการเลิกการปรุงแต่ง 
ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น 
ลิ้นได้รส กายสัมผัส ใจไม่นำมาคิด 
สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน 
สักแต่ว่าได้กลิ่น สักแต่ว่าได้รส สักแต่ว่าสัมผัส 
เมื่อใจไม่คิด ความดีความชั่วก็ไม่เกิด 
กุศลกรรมและอกุศลกรรมไม่เกิด 
ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกิดเพราะขาดการปรุงแต่ง 
คำว่า "ไม่เกิด" ก็คือ "ดับ" นิโรธคือความดับก็ปรากฏขึ้น 
โอกาสที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานจึงจะมีได้

หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การสละสมบัติในโลกการสละสมบัติในโลกเพื่อแลกนิพพานสมบัติ
ก็เหมือนสละกองขี้หมู ขี้หมา 
ขี้วัว ขี้ควาย เพื่อแลกกับทองคํา

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกข์ต้องลดน้อยลงผลของการปฏิบัตินี่ ทุกข์ต้องลดน้อยลง
จะเป็นอริยะขั้นไหนนี่ ไม่สำคัญเท่ากับความทุกข์ลดน้อยลง

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา