จิตยอมรับความจริงของขันธ์ ไม่แบกรับทุกข์
เมื่อจิตมีสติตามระลึกรู้กายใจอยู่ทุกขณะ 
จิตจะเห็นความจริงในกายและในใจนี้ว่า
มันเป็นเพียงสภาวธรรมชาติที่เกิดดับ
เช่นเดียวกับธรรมชาติชนิดอื่นๆ ในโลก 
ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระ... ...
เมื่อจิตยอมรับความจริงของขันธ์แล้ว 
จึงไม่มีตัวตนเข้าไปแบกรับทุกข์อีกต่อไป 
จิตจะมีอิสระอยู่เหนือขันธ์ 
จึงปลอดโปร่งและผ่องใส


พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การดูจิตนี้คือถูกต้อง
จิตของเราก็เช่นกัน เราก็ตามดูความคิดของเรา
คิดอะไรก็ตาม ดูไปเถอะ ให้มันจบสิ้นให้ได้...
ให้ตามดูใจตัวเองคิดนึกไปเรื่อยไปเลยทั้งวันทั้งคืน...
ภาวนาเรื่อยๆ ตามดูหนักเข้าๆ เราก็จะรู้ทันทีเลย 
คล้ายว่าตามจิตจน จนน่ะ พอจิตมันจนท่าแล้ว มันจะหยุด 
จะทำให้เรารู้เรื่องต่างๆ ภายในจิตหมด 
ฉะนั้น การดูจิตนี้คือถูกต้อง ไม่ต้องไปสงสัย


หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา