อภัยทานอยู่ที่จิตอภัยทานอยู่ที่จิต
จะมัวให้กายทำโน่นทำนี่อยู่ทำไม 
เสียเวลา
ธรรมทาน อภัยทาน เป็นทานภายในที่สูงสุด 
เหนือทานภายนอก
ถ้าเราเอากำไรในทาน ศีล ภาวนาภายนอก 
ก็ได้แค่โลกีย์ 

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วิธีสลายความเพลินหลงปัญหาของชีวิต คือ ความเพลินหลง
ความเพลินหลงของจิต มันก็จะเป็นตัณหา 
หลงนานก็จะมีอุปาทานเข้าไปแทรก 
เป็นเชือกมัดให้แน่นขึ้นจนเป็นอารมณ์ ภพก็เกิดตามอารมณ์
วิธีแก้คือ สลายความเพลินหลง 
ด้วยการทำจิตให้เป็นกลางๆ 
คือเอาจิตมาไว้กับกาย 
ลมหายใจคือหนึ่งในกายทั้งหลาย 
รู้อิริยาบถตามจริงก็คือรู้กาย
ทำอะไรอยู่ก็รู้ ด้วยใจเป็นกลางๆ
ความเพลินหลงก็จะถูกกระจายออก 
ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นตัณหา 
เป็นอุปาทาน เป็นอารมณ์ขึ้นมาได้
อย่างนี้ใจก็จะสบายขึ้นเรื่อยๆ 
กิเลสก็จะเบาบางขึ้นเรื่อยๆ 
จิตก็จะเฉียบคม ทิ้งความคิดได้ไวขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อใดที่สมาธิมีพอดี 
บวกกับการเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอย่างจริงแท้ 
จิตก็จะเกิดการปล่อยวางอย่างจริงๆ 
ถึงตรงนั้นก็จะเบาจิตด้วยปัญญา
นี่แลคือความเพียรชอบ ยิ่งทำยิ่งหมดทุกข์

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ถ้าสติรู้ทันต่อความคิดอยู่บ่อยๆ


ถ้าสติรู้ทันต่อความคิดอยู่บ่อยๆ เนืองๆ 
พอคิด รู้ทันที เรื่องก็จะไม่ยาว 
เรื่องก็สั้นเข้ามา สั้นเข้ามาๆ 
จนกระทั้งคิดปุ๊บ รู้ทันที  
เรียกว่า "รู้ต้นจิตที่กำลังจะคิด" 
จิตไม่มีโอกาสจะผลิตบัญญัติ 
พอคิดอะไรไม่ได้ ก็ปรุงไม่ออก 
ก็ไม่มีบัญญัติที่จะไปเป็นเรื่องเป็นราว.. 
ตัดไปหมด เหมือนกับไปทำลายรังของมัน.. 
ที่จะไปเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

โสดาปัตติผล


"ปฐพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผลํวรํ"
โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
หรือสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ
ประเสริฐกว่าการไปสู่สุคติภูมิ
และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง

พระพุทธดำรัส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นักภาวนาจริงๆ ต้องดูเหมือนไม่ได้ภาวนานักภาวนาจริงๆ ต้องดูเหมือนไม่ได้ภาวนา
ต้องเป็นคนปกติ อยู่กับโลกปกติ ใช้ชีวิตปกติ
มีกิเลสได้ตามปกติ
เพิ่มอยู่ตัวเดียวคือ..รู้ทัน!
รู้ทันเนี่ยแหละ เป็นตัวภาวนาอย่างเลิศเลย
ทุกครั้งที่มีสตินะ! ขณะนั้นไม่มีกิเลส
ทุกครั้งที่รู้สึกตัว ขณะนั้นไม่มีความหลง
เป็นภาวนาที่เรียกว่า..ดูจิต
ภาษาที่ให้ถูกต้องตรงตามตำราเขาเรียกว่า
“จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน”

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่างนี้แหละ ลัดสั้นที่สุดการปฏิบัติก็ ดูจิตดูใจที่มันนึกมันคิด นี่เอง
เคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีไหนก็ตาม
เข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ตาม
ปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออก
กินข้าวกินน้ำก็ปฏิบัติได้
ทำการทำงานก็ปฏิบัติได้
เพราะมือทำงาน ใจดูใจ
มันนึกมันคิด เห็น รู้ เข้าใจ
ผ่านไปไม่ต้องยึดถือ
อย่างนี้แหละ ลัดสั้นที่สุด

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าไปอยากให้มันสุขไปตลอด


จิตมันติดกับร่างกาย เหมือนมีกาวตราช้างยึดติดไว้..
อย่าไปอยากให้มันสุขไปตลอด 
ถ้าอยากก็จะสร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง..
ทุกข์ที่เกิดจากสมุทัย ความอยาก หรือไม่อยาก..
..เกิดจากอุปาทานความยึดติด 
ถ้าไม่มีธรรมะ จะมีทุกข์นี้ซ้อนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว 
เป็นทุกข์ที่ทรมานรุนแรง 
มากกว่าทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย.. 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องลงโทษตัวเอง


บุคคลที่กล่าวว่า เวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บ 
ไม่เห็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะช่วยได้สักทีนั้น 
ก็เป็นเพราะผู้นั้นมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆ คือทำไม่จริงจัง 
คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้น 
เหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ 
ต้องลงโทษด้วยตัวของตัวเองว่าไม่จริงต่อท่านจึงจะถูก

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ยิ่งยึดติดน้อย ยิ่งตื่นรู้ยิ่งมีความยึดติดมากเท่าไหร่ 
เธอก็ยิ่งจะต้องเผชิญกับ
ความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งมีความยึดติดน้อยลงเท่าไหร่ 
เธอก็ยิ่งตื่นรู้มากขึ้นเท่านั้น
จนแม้นกระทั่งไม่ยึดติดเองกับการตื่นรู้
ทุกๆ สิ่งที่เธอพบเจอเป็นเพียง
ภาพสะท้อนจากจิตที่ปรุงแต่งของเธอ
เมื่อสิ่งที่ปรากฎขึ้นมาทำให้รู้ว่า 
ไม่มีสิ่งใดที่อยู่อย่างถาวรตลอดไป
ล้วนคืนสู่ ว่าง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิโดยธรรมชาติสมาธิที่ต้องเข้าๆ ออกๆ ไม่ใช่สัมมาสมาธิ... 
สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่เกิดโดยธรรมชาติ 
ปราศจากความตั้งใจ 
แต่เป็นภาวะของจิตที่ตั้งมั่น 
มั่นคงด้วยสติ สติสัมปชัญญะ 
เป็นสมาธิโดยธรรมชาติ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สัญญาณแรกของคนพ้นทุกข์การกลัวความคิดไม่ดี 
เป็นสัญญาณแรกของคนดี 
การมีสติรู้ว่าความคิดไม่ดี
มาเองไปเอง ไม่ใช่ตัวเรา 
เป็นสัญญาณแรกของคนพ้นทุกข์

ดังตฤณ

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาพระอรหันต์ล่วงพ้น...


ผู้ใดมีสิ่งที่ยึดถือไว้ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะต้องปล่อยละ 
ผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละ ผู้นั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว้ 
พระอรหันต์ล่วงพ้นการยึดถือและการปล่อยละไปแล้ว

คัมภีร์มหานิทเทส

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตหลุดพ้นแล้ว จะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน


เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 
เพื่อความดับสนิทของทุกข์
ไม่ได้ปฏิบัติเอาดี เอาสุข เอาสงบอะไรหรอก
เพราะความดีเป็นของไม่เที่ยง 
ความสุขก็ไม่เที่ยง 
ความสงบก็ไม่เที่ยง
แต่เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจจะ เข้าถึงความจริง
ความจริงเบื้องต้นก็จะเห็นว่า 
จริงๆ แล้ว ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรา
เป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
ความจริงในเบื้องปลาย 
ก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ ทั้งกายและใจนี้เป็นตัวทุกข์ 
เมื่อมันเห็นทุกข์แจ่มแจ้ง
จิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจ
เมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจแล้ว 
จิตหลุดพ้นแล้ว
มันจะมีความสุข ที่ไม่มีอะไรเหมือน
มันจะมีความไม่แปรปรวนต่อไปอีกแล้ว 
ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไป
มันเป็นอิสระ 
มันจะเข้าถึงอิสรภาพอย่างแท้จริง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา