จิตวางเฉยคือปัญญาแล้วถ้าจิตเราอยู่ในความว่าง
จิตนั้นเป็นของจริง 
แต่ถ้าจิตยังไม่ว่าง เป็นของไม่จริง
เพราะมันมีขันธ์ห้า 
แต่บางคนกลับบอกจิตที่อยู่ในความว่าง ไม่มีปัญญา 
ที่พระพุทธเจ้าบรรลุ
ท่านบรรลุถึงไม่มีอะไรนั้นเอง.. 
จริงๆ แล้ว สิ่งที่เราปรุงแต่งไม่ได้ 
ที่จิตมันอยู่ในความวางเฉยหมดนั้นแหละ
ปัญญาแล้ว

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by HeungSoon from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพราะติดในรส จึงมีชาติ


คำว่า รสชาติ ....เพราะติดในรส จึงมีชาติ 
มันติดในรสทุกข์.....ก็เกิดอบายภูมิ
มันติดในรสสุข.....ก็เกิดในสวรรค์ 
มันติดในรสสงบ....ก็ไปเกิดเป็นพรหม 
คายรสทิ้งหมด....เป็นพระอริยะ

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by fxxu from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา