การทำจิตที่เจริญกุศลไม่ใช่สิ่งที่เล็กน้อย


การทำจิตให้อ่อนน้อมถ่อมตน 
การทำจิตให้ละความเป็นอัตตาตัวตน 
การทำจิตให้ลดทิฏฐิมานะ 
การทำจิตให้มีเมตตา 
การทำจิตให้รู้จักกุศลอกุศล 
การทำจิตที่เจริญกุศลไม่ใช่สิ่งที่เล็กน้อย 
เป็นอุปนิสัย เป็นเหตุปัจจัย
ให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นในเบื้องหน้า 
ถ้าเราประมาทสิ่งเหล่านี้ 
เท่ากับเราตัดนิสัยอรหัตตมรรค 
อรหัตตผลของเรานั่นเอง นั้นคือกรรม

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา