เห็นผีในตน พบหนทาง
ผีภายนอก ไม่เห็นตัว กลัวกันมาก 
อสุภซาก อยู่ภายใน ไม่ใคร่เห็น
ทั้งผีสาง อยู่ในร่าง ของคนเป็น 
ถ้าใครเห็น จะประสบ พบหนทางพระบรมครู ให้พิจารณา ดูในกาย 
เพื่อทำลาย ความเห็นผิด จิตสว่าง
รีบกำจัด ตัวกามฉันท์ เครื่องกั้นกาง 
พบหนทาง ภายในตน ทุกคนเอย


หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตหลุดพ้นจากกายใจ หลุดพ้นโลก
การที่เรา “ดูแลรักษาจิต” อยู่กับปัจจุบัน
พิจารณาเห็นความจริงอยู่เสมอ จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามา
ดับไปเป็นธรรมดา คือเป็นธรรมดาที่ต้องดับ
ทุกข์ที่เกิดขึ้น..ก็ดับไปเป็นธรรมดา เพราะทุกข์..ก็ไม่เที่ยง
เมื่อเข้าใจอย่างนี้ ..จึงอยู่กับเรื่องราวของโลก 
แต่อยู่เหนือเรื่องราวเหล่านั้น
เพราะโลกนี้..พระพุทธองค์บัญญัติไว้เพียง กายกับใจ
จิตที่หลุดพ้นจากกายและใจ จึงหลุดพ้นจากโลกนี้เช่นกัน


พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา