เอาตาใจนั้นสอนใจของเรา
เวลานั่งสมาธิภาวนา ตาไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องดูอะไร 
เอาจิตใจ ดูใจของเรานั่นแหละ 
มันคิดฟุ้งซ่านไปไหน หลงไปในอารมณ์ใด ๆ 
เอาตาใจนั้นสอนใจของเรา 
ผู้อื่นสอนยังห่างไกล ...
จิตใจเราจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัตินั้น 
ตัวเองจะต้องสอนตัวเอง


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น...
ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น จะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ทุกท่านจงพยายามแก้ไขความทุกข์
ทุกท่านจงพยายามแก้ไขความทุกข์ 
การที่จะแก้ไขความทุกข์ก็ต้องแก้ที่สาเหตุของความทุกข์เสียก่อน 
นั้นคือความอยาก ให้มันเบาบางถึงกับจางหายไปจากจิตใจของเราเป็นที่สุด 
ให้เป็นผู้มีสติ ให้เป็นผู้มีปัญญา ที่จะสามารถต้านทาน
หรือป้องกันอารมณ์ที่ไม่ดี ที่จะมาครอบงำจิตใจของเรา


หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก