รู้ทุกอิริยาบถ จึงชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติ
เรื่องของการทำกรรมฐานนี้ ยืนอยู่ก็ทำได้
นั่งอยู่ก็ทำได้ ขอให้เรามีสติสัมปชัญญะ ทำความรู้ทุกอิริยาบถ 
ให้ความรู้อยู่อย่างนี้ จึงชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติ
"ตัวรู้" นี้แหละ ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิด เวียนแก่
เวียนเจ็บ เวียนตายอีก


หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

ไม่ยึดความนึกคิด ว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่น
การดำเนินทางพระพุทธศาสนานั้นคือ การพัฒนาปัญญา...
...ปัญญาในที่นี้ คือความสามารถที่จะเฝ้าสังเกตความยึดมั่นถือมั่น
และทำความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ปล่อยวางไป
ไม่ไปยึดอยู่กับความนึกคิด ว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่น
เพราะการยึดอยู่กับความนึกคิดเช่นนั้น ...
ก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นอีกเช่นกัน


พระอาจารย์สุเมโธ

ปัญหาภายในเกิดจากความเห็นไม่ตรงกับความจริง
ปัญหาภายนอกเวลาอยู่รวมกัน 
เกิดจากความเห็นไม่ตรงกัน
ปัญหาภายในเกิดจาก...
ความเห็นไม่ตรงกับความจริง (สัจธรรม)

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

เตรียมตัวเตรียมใจ รับความเป็นจริงของชีวิตเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

การพิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการแช่งตัวเอง 
อย่างที่คนบางคนหรือประเพณีความเชื่อบางแห่งเข้าใจ 
แต่เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับความเป็นจริงของชีวิต 
ซึ่งสิ่งนี้จะต้องเกิดกับทุกๆ คนอย่างแน่นอน 
ดีกว่าไปคิดเพ้อฝันถึงอนาคตที่สดใส 
ซึ่งไม่เป็นจริงอย่างที่ปรารถนา

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ