คนกลัวตาย ไม่กลัวเกิด          คนเกิดมามีแต่กลัวความตาย แต่หาได้กลัวต้นเหตุคือความเกิดไม่...พระพุทธองค์จึงสอนให้แก้ตรงจุดเดิม คือผู้เป็นเหตุให้นำมาเกิด ได้แก่จิตที่ยังหุ้มห่อด้วยสรรพกิเลสทั้งปวง ให้ใสสะอาด ไม่มีมลทิน นั้นแล จึงจะหมด เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป"

                                                                                                หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

เมตตากรุณากับรัก


"...เมตตากรุณา กับ รักนั้น เหมือนกันหรือต่างกัน
ต่างกันมาก อย่างละอริยสัจจ์ ทีเดียว
ความรักนั้นเป็นสมุทัย เมตตา กรุณาเป็นมรรค....."

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จิตเห็นจิตตามเป็นจริง..."...จิตเห็นจิตตามเป็นจริง เขาก็วางของเขาเอง..."

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก