จงกำหนดรู้กายนี้บ่อยๆ เถิดท่านทั้งหลาย จงกำหนดรู้กายนี้บ่อยๆ เถิด 
ครั้นรู้ความจริงในเรื่องกายแล้ว จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

กายํ อิมํ สมฺมสถ ปริชานาถ กาเย สภาวํ วิฑิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺติ กริสฺสถ

 อํ. จตุก.

การเจริญพระกรรมฐานนี้ เพื่อทรงสติสัมปชัญญะ           การเจริญพระกรรมฐานนี้ เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะ และก็เป็นการเจริญให้มี หิริ และ โอตตัปปะ คือมีความละอายต่อความชั่ว เกรงกลัวผลของความชั่ว การเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่ได้หมายความว่า ใช้เวลานั่งสมาธิเสมอไป ถ้าเราใช้แต่เวลาที่นั่งสมาธิมีเวลาสงัด จิตใจเราจึงจะกำหนดถึงพระกรรมฐาน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ เนื้อแท้การเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ต้องใช้อารมณ์ของเรานี้ นึกถึงกรรมฐานเป็นปกติตลอดวัน อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าท่านเข้าถึงพระกรรมฐาน และพระกรรมฐานเข้าถึงท่าน

                                                                                                            หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

รู้ สักแต่รู้...นิพพาน...จิตสติ จิตนิพพาน
ตั้งจิตไว้ที่สติเรื่อยไป
ได้ยิน สักแต่ได้ยิน...นิพพาน
รู้ สักแต่รู้...นิพพาน

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต