ให้ดูใจเราเป็นสำคัญ


ให้ดูแต่อารมณ์จิตของตนเอง รักษากำลังใจไว้ให้ดี 
จงพยายามปรับจิตให้ละจากอารมณ์ที่มีความเห็นผิด 
เช่น จิตล่วงละเมิดไปในความโกรธ 
ก็จงรู้ว่าโกรธแล้ว เพราะขาดสติ 
เมื่อมีสติก็จงพิจารณาละซึ่งความโกรธนั้นเสีย 
โดยใช้หลักอริยสัจเป็นสำคัญ 
ความโลภ หรือความหลงก็เช่นกัน 
จักต้องมีกำลังใจรู้อารมณ์ของจิตอยู่ตลอดเวลา 
รู้แล้ว-เห็นแล้วจักต้องพยายามหักล้างให้ได้โดยไว 
อย่าปล่อยปละละเลย กิเลสจักมีกำลังเหนือจิต 
โดยโอกาสที่จักแก้ไขจิตจักมีได้ยาก 
จงอย่าดูใคร ให้ดูใจเราเป็นสำคัญ

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตที่มีคุณภาพ


จิตที่มีคุณภาพต้องขาดจากอารมณ์
จะสร้างจิตให้มีพลัง
ต้องหยุดทุกอารมณ์ ไม่ว่าชอบ-ไม่ชอบ
ให้จิตอยู่เป็นหนึ่ง
คือเราผู้เป็นเจ้าของต้องดึงเขาไว้...
ไม่ให้เขาเสพอารมณ์
ใช้สติระลึก พอเห็นเขาเสพก็ตัดๆๆ
แล้วดึงเข้ามาไว้ที่กาย...

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

Image by ajs1980518 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา