ทำความรู้ตัวไว้ทุกอิริยาบถ
ทำความรู้ตัวไว้ทุกอิริยาบถ ทุกอาการ...
ถ้าเรารู้การกิน การเดิน การนั่ง การนอน 
ก้าวไปข้างหน้าก็ตาม ถอยมาข้างหลัง 
เหยียดแขนออก คู้แขนเข้า เหลียวซ้ายแลขวา 
ถ้าเรารู้ได้อย่างนี้แสดงว่าสัมปชัญญะ ตัวรู้ตัวของเราดีมาก 
ถ้ารู้ได้จริงๆ แบบนี้ละก็ใกล้พระนิพพานเต็มที จำไว้นะ


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ตื่นอยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่อ
สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในกายเป็นนิตย์ 
ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
ชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดม 
ตื่นอยู่ด้วยดีในกาลทุกเมื่

สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา
เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจํ กายคตา สติ

พุทธพจน์

พระบรมศาสดาสอนให้ “ส่งคืน” ทั้งนั้น
ตาก็ส่งคืนให้ตา หูก็ส่งคืนให้หู .. 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ สุข ทุกข์ อุเบกขา
อะไรก็ตามเถิด...พระบรมศาสดาสอนให้ “ส่งคืน” ทั้งนั้น
ถ้าไปสอดแทรกยึดถือ เป็นเรา เป็นเขา 
เป็นสัตว์ เป็นบุคคล
เหตุก็ดี กรรมก็ดี วิบากก็ดี
ก็เวียนกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน...

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต