ถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้


จะทำการประคองจิตให้นิ่ง-ให้สุข-ให้สงบ
แค่ไหนก็ตาม  ก็ยังอยู่ในภพนะ 
ถ้าเราพอใจอยู่ในความนิ่งความสุข
ความสงบของจิตแบบนั้น 
มันก็คืออยู่ในภพๆ หนึ่ง 
อยู่ในภพนั้นแล้วถ้าเราไม่เข้าใจ 
ก็ไม่พ้นจากภพ 
แต่ถ้ามองเห็นว่ามันไม่เที่ยง 
เข้าไปแล้วก็มีออก 
สงบแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน 
ดีแล้วเดี๋ยวก็เสื่อม อย่างนี้นะ 
ถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้
มันจะไม่แสวงหาภพไหน 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by iemlee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การถึงซึ่ง ความว่าง


ขจัดกิเลสและกรรม
เราจะถึงซึ่ง นิพพาน
กิเลสและกรรม
เกิดจากความคิด
อันสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลาย
อันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิต
ซึ่งจะขจัดได้โดย
การถึงซึ่ง ความว่าง

ท่านนาคารชุน

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา