ติดที่ไหนเป็นกิเลสที่นั่นอยู่บ้านอย่าติดบ้าน 
อยู่วัดอย่าติดวัด 
อยู่ถ้ำอย่าติดถ้ำ 
ติดที่ไหนเป็นกิเลสที่นั่น 
นอนหลับก็มีกิเลส 
ตื่นขึ้นมาก็มีกิเลสคล้องคออยู่ 

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

รู้ได้ จึงละได้รู้ได้ จึงละได้ 
ละได้ จึงรู้ได้ 
ถ้ารู้แล้วยังไม่ละ
ก็แสดงว่ายังไม่รู้ 
ถ้าละแล้วยังไม่รู้
ก็แสดงว่ายังไม่ละ

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ


ธรรมรู้ที่ใจ          ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ  อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน คือตนของตนเอง เมื่อปฏิบัติไป จะเกิดความรู้ขึ้นในจิตใจของเรานั้นโดยเฉพาะ ส่วนบุคคลอื่นนั้น เป็นแต่ผู้บอก

                                                                                            หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

สมุทัย คือ มหาสมุทรสมุทัย คือ มหาสมุทร
จมในมหาสมุทร คือ หลงสมมติ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร