เหตุที่ปฏิบัติแล้ว สงบยาก
เราทั้งหลายพึงรู้ตัว
ที่เราปฏิบัติสงบยาก เพราะเรารักษาไม่ได้
จิตที่มันลุ่มๆ ดอนๆ
เวลาเคร่ง ก็เคร่งเหมือนกับจะเอาให้ได้พระนิพพาน
ในวันนั้น เวลานั้น
เวลาหย่อน ก็หย่อน ปล่อยให้ความมัวเมาเกิดขึ้น
อาสวะมันไม่หมดก็เพราะอันนี้เอง
ความมัวเมาในอารมณ์ที่ตาเห็น หูได้ยิน...มาจากที่นี้แหละ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

มีทาน ศีลแต่ขาดภาวนา
บุคคลที่มีทาน ศีล แต่ขาดการภาวนานั้น
เปรียบเหมือนบุคคลที่มีเสบียงพร้อมแล้ว มีร่างกายที่สมบูรณ์ มีกำลังวังชาดี
แต่บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ตาบอด
เขาย่อมไม่สามารถจะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้

หลวงปู่คำดี ปภาโส

พระเครื่อง-พระรัตนตรัยมีพระเครื่องแขวนที่คอก็ดี
แต่ควรมีพระรัตนตรัยแขวนไว้ที่ใจด้วย

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

ให้มองที่จิต
ดูที่จิต วางอารมณ์ให้ดี กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลา
อย่างอื่นไม่เอา เอาแต่ธรรม อย่าไปมองข้างนอก
ให้มองข้างในนี่ ดูที่จิต 
พิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

หลวงปู่สี ฉันทสิริ