ใจที่สงบจากกิเลส กับใจที่กิเลสสงบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเพียรที่จะต่อศุ้กับมาร
ความเพียรที่จะต่อสู้กับมารด้วยการหาเหตุผลว่า 
ใครผิด ใครถูก นับเป็นความเพียรที่ผิดพลาด
เพราะหากจะคิดต่อสู้ด้วยการหาเหตุผลว่า
เรื่องราวหรืออุปสรรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
“ใครผิด ใครถูก” เพียงคิดจะต่อสู้ด้วยวิธีคิ...
ก็หลงติดกับดัก เป็นเหยื่ออภิสังขารมารทันท

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/